Ikke bortvisning for kast med computermus.

28.08.2019

 

Bortvisning efter kast med computermus under møde og lydoptagelse af mødet

Sagen angik, om arbejdsgiveren havde været berettiget til at bortvise A, fordi A under et møde havde kastet med en computermus, eller fordi A uden de andre mødedeltageres viden havde lydoptaget mødet.

Højesteret fandt, at kastet med computermusen under de foreliggende omstændigheder ikke kunne anses for en tilstrækkeligt alvorlig misligholdelse af ansættelsesforholdet til at begrunde bortvisning eller opsigelse.

Om lydoptagelsen udtalte Højesteret, at vurderingen af, om en ansats lydoptagelse af en samtale med sin arbejds-giver uden dennes viden udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet, må bero på en konkret afvejning af hensynet til den ansatte over for hensynet til arbejdsgiveren og andre berørte. Der må bl.a. lægges vægt på formålet med og baggrunden for optagelsen, herunder om den ansatte havde særlig anledning til at sikre sig bevis for en tilsidesættelse af sine rettigheder. Det må endvidere indgå, hvilke oplysninger den ansatte forventede eller havde til hensigt at optage, herunder om der er tale om oplysninger om rent private forhold eller oplysninger, som bør være fortrolige af hensyn til virksomheden eller andre.

Denne vurdering førte til, at hverken As lydoptagelse eller den efterfølgende anvendelse af den var en misligholdelse af hans ansættelsesforhold. Optagelsen kunne derfor ikke begrunde bortvisning og heller ikke opsigelse.

A havde herefter krav på erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden og feriepenge samt godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b, som blev fastsat til en måneds løn.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

Bortvisning af skolelærer var uberettiget.

14.04.2020

Beskyldninger om seksuel grænseoversskridende adfærd kunne ikke...Læs mere

Sovende sikkerhedsvagt bortvist.

17.03.2020

Svært at sove og arbejde samtidig - opmand fandt bortvisning...Læs mere

Visning af henrettelsesvideo indebar bortvisningsadgang

12.02.2020

Opmanden fandt, at video overskred grænsen for hvad man kan vise...Læs mere